About us

Karakuri Kaizen® คืออะไร

- เป็นกิจกรรมไคเซ็นที่ดำเนินอยู่ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศญี่ปุ่น

- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานด้วยไอเดียของพนักงานเอง เช่น

  • อยากจะให้งานยกของหนักง่ายขึ้น
  • หยิบของชิ้นเล็กๆ ออกยุ่งยากไม่สะดวก
  • อยากจะขจัดงานที่อันตรายให้หมดไป
  • อยากจะดำเนินการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุน เป็นต้น


ล้วนเป็นกิจกรรมไคเซ็นที่เกิดจากความรู้สึกที่ว่า

อยากจะปฏิบัติงานของตนได้อย่างปลอดภัยและสบายขึ้น!

จุดเด่นของ Karakuri Kaizen®

กลไกและโครงสร้างไม่ซับซ้อนและเรียบง่าย ไม่ใช้กลไกซับซ้อน เช่น ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า แต่ใช้กลไกเรียบง่าย เช่น คานงัด รอก

  • ไม่ค่อยเสียและง่ายต่อการซ่อมแซมด้วยตนเอง

ใช้เงินน้อย เนื่องจากไม่ใช้กลไกไฟฟ้า จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายวัสดุได้ ซึ่งบางครั้งมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ด้วย

  • ต้นทุนต่ำ

ใช้พลังงานธรรมชาติ (หรือแรงคน) ใช้แรงโน้มถ่วง แรงคน หรือแรงขับเคลื่อนที่ใช้อยู่ในส่วนอื่น

  • ประหยัดพลังงาน อีโค

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงด้วยมือและไอเดียของตนเอง

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความปลอดภัย
  • สร้างบุคลากร